Algemene Voorwaarden

Onderstaand zijn de Algemene Voorwaarden van SEO Vrienden B.V. 

De Algemene Voorwaarden zijn ingedeeld in drie modules. Module A omvat alle algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die Opdrachtgevers met SEO Vrienden B.V. sluiten, ongeacht de dienst die geleverd wordt. 

De bepalingen in module B zijn aanvullend van toepassing indien SEO Vrienden B.V. in het kader van de Overeenkomst maatwerk of ontwikkelwerkzaamheden levert en/of ‘content creatie’ verricht in het kader van online marketing/reclame. 

De bepalingen in Module C zijn aanvullend van toepassing ten aanzien van de algemene onlinemarketingdiensten die SEO Vrienden B.V. verricht.

MODULE A: ALGEMEEN

Artikel A.1. Definities

A.1.1 – SEO Vrienden B.V. : SEO Vrienden B.V., zijnde het online marketing- en internetbureau gevestigd aan de Bruynvisweg 18, 1531 AZ Wormer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 768 31 698.

A.1.2 – Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met SEO Vrienden B.V. een Overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten.

A.1.3 – Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen SEO Vrienden B.V. en de Opdrachtgever, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan

A.1.4 – Diensten: een door SEO Vrienden B.V. te leveren/geleverde dienst, zoals nader aangeduid in de tussen SEO Vrienden B.V. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. De Diensten kunnen onder andere bestaan uit ontwikkel- of onlinemarketingdiensten.

A.1.5 – Materialen: alle (in opdracht van Opdrachtgever door SEO Vrienden B.V. te ontwikkelen of te vervaardigen zowel in fysieke als in digitale vorm) schriftelijke marketing- of communicatieadviezen, documentatie, rapporten, verslagen, concepten en ideeën, tekeningen, technische (web-) ontwikkelingen en dergelijke, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

A.1.6 – Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

A.1.7 – Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen. Werkuren: uren op Werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Artikel A.2. Toepasselijkheid 

A.2.1 – Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van SEO Vrienden B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A.2.2 – Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor SEO Vrienden B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door SEO Vrienden B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

A.2.3 – SEO Vrienden B.V. is, ook zonder toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel A.3. Verplichtingen SEO Vrienden B.V. 

A.3.1 – SEO Vrienden B.V. zal zich inspannen de aan SEO Vrienden B.V. verstrekte Opdracht naar beste kunnen uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

A.3.2 – SEO Vrienden B.V. spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van SEO Vrienden B.V. zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. SEO Vrienden B.V. kan desondanks niet garanderen dat er geen inbreuk door derden gemaakt wordt. SEO Vrienden B.V. is voor daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

A.3.3 – SEO Vrienden B.V. zal, in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

A.3.4 – Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht in hetgeen door SEO Vrienden B.V. is geleverd of gedaan, draagt SEO Vrienden B.V. geen verantwoordelijkheid meer voor het geleverde.

Artikel A.4. Verplichtingen Opdrachtgever

A.4.1 – Opdrachtgever stelt SEO Vrienden B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en des gevraagd, zijn/haar bank-of gironummer.

A.4.2 – Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, racistisch danwel discriminerend materiaal, mp3, mp4, warez en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. SEO Vrienden B.V. werkt niet mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).

A.4.3 – Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit SEO Vrienden B.V., overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade toebrengt. Indien SEO Vrienden B.V. dit constateert is SEO Vrienden B.V. gerechtigd maatregelen te treffen; SEO Vrienden B.V. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

A.4.5 – Zonder toestemming van SEO Vrienden B.V. is het Opdrachtgever verboden de door SEO Vrienden B.V. verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SEO Vrienden B.V. op vergoeding van de werkelijke schade als die hoger is. Indien er sprake is van (een vermoeden van) misbruik van inloggegevens dient dit onmiddellijk aan SEO Vrienden B.V. gemeld te worden.

A.4.6 – Schade die ontstaat door ondeskundigheid van of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

A.4.7 – SEO Vrienden B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen / (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SEO Vrienden B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

A.4.8 – Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan SEO Vrienden B.V. en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het SEO Vrienden B.V. mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

A.4.9 – Het door Opdrachtgever aan SEO Vrienden B.V. geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen SEO Vrienden B.V. en Opdrachtgever.

A.4.10 – Opdrachtgever verklaart dat al het door Opdrachtgever aan SEO Vrienden B.V. verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door SEO Vrienden B.V. te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart SEO Vrienden B.V. voor alle juridische claims van derden die verband houden met de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel A.5. Offertes

A.5.1 – Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

A.5.2 – Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft SEO Vrienden B.V. het recht de prijzen hierover aan te passen.

A.5.3 – Offertes van SEO Vrienden B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel A.6. Prijzen
A.6.1 – Alle door SEO Vrienden B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven in de offerte.

A.6.2 – Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van SEO Vrienden B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

A.6.3 – SEO Vrienden B.V. is gerechtigd om de tarieven voor haar Diensten ten hoogste eenmaal per jaar aan te passen conform het prijsindexcijfer van de Dienstenprijsindex, die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert.

A.6.4 – Prijzen kunnen daarnaast ten alle tijden door SEO Vrienden B.V. tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleverancier van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel A.7. Levertijd 

A.7.1 – De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door SEO Vrienden B.V. wordt ontvangen.

A.7.2 – Door SEO Vrienden B.V. opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief.

A.7.3 – Overschrijding van overeengekomen levertijd en door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel A.8. Wijziging opdracht 

A.8.1 – Alle wijzigingen in de opdracht (ongeacht de oorzaak) worden, wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

A.8.2 – Indien SEO Vrienden B.V., door omstandigheden die ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is SEO Vrienden B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel A.9. Rechten van intellectuele eigendom 

A.9.1 – Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SEO Vrienden B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het is opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van SEO Vrienden B.V. of diens licentiegevers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

A.9.1.2 – De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten blijven bij SEO Vrienden B.V., tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan.

A.9.1.3 – SEO Vrienden B.V. heeft het recht om alle werken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever behoeft te worden verkregen.

A.9.2 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen wijzigen, openbaren, vermenigvuldigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik voor commerciële doeleinden) daar onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

A.9.3 – Het is SEO Vrienden B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien SEO Vrienden B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

A.9.3.1 – Elk inbreuk van opdrachtgever op de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van SEO Vrienden B.V. wordt bestraft met een boete ter hoogte van 10.000 euro en een boete van 500 euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat verder de mogelijkheid van SEO Vrienden B.V. om schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel A.10. Ontwikkeling van programmatuur

A.10.1 – Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. SEO Vrienden B.V. zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

A.10.2 – SEO Vrienden B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

A.10.3 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebracht technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
A.10.4 – SEO Vrienden B.V. heeft het recht gebruik te maken van opensource componenten.

Artikel A.11. Gebruiksrechten 

A.11.1 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent SEO Vrienden B.V. Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

A.11.2 – Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties te verstrekken, de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
A.11.3 – De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel A.12. Beschikbaarheid en onderhoud

A.12.1 – De bepalingen in dit Artikel A.12 zijn van toepassing als Opdrachtgever SEO Vrienden B.V. opdracht heeft gegeven om onderhoud- en/of ondersteuningswerkzaamheden uit te voeren.

A.12.2 – SEO Vrienden B.V. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een service level agreement. SEO Vrienden B.V. is op haar beurt hierin ook afhankelijk van haar SEO Vrienden B.V.(s).

A.12.3 – SEO Vrienden B.V. is voor het aanpassen van de Diensten afhankelijk van haar SEO Vrienden B.V.(s). SEO Vrienden B.V. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.

A.12.4 – SEO Vrienden B.V. heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende faciliteiten. SEO Vrienden B.V. spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Werkuren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

A.12.5 – In het geval dat SEO Vrienden B.V. van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens Werkuren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. SEO Vrienden B.V. is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

A.12.6 – Opdrachtgever verleent de van hem verlangde medewerking aan het onderhoud en zal het gebruik van de Diensten tijdelijk staken en zorgen voor een back-up.

A.12.7 – SEO Vrienden B.V. is niet gehouden om onderhoud aan de Diensten te plegen en/of ondersteuning aan gebruikers van de Diensten te geven. Indien Opdrachtgever verzoekt om onderhoud en/of ondersteuning, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan SEO Vrienden B.V. een aanbod doen. SEO Vrienden B.V. zal de onderhouden/ of ondersteuningswerkzaamheden pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever. SEO Vrienden B.V. heeft het recht om een dergelijk verzoek te weigeren.

Artikel A.13. Eigendomsvoorbehoud

A.13.1 – Zolang Opdrachtgever niet het gehele overeengekomen bedrag heeft betaald aan SEO Vrienden B.V., blijven alle geleverde goederen.

A.13.2 – In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst tegenover SEO Vrienden B.V. niet nakomt is SEO Vrienden B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de Overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van SEO Vrienden B.V. op vergoeding van zijn schade, gederfde winst en rente.

Artikel A.14. Betalingsvoorwaarden 

A.14.1 – Opdrachtgever betaalt SEO Vrienden B.V. het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient de facturen van SEO Vrienden B.V. via bankoverboeking te voldoen. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A.14.2 – Alle door SEO Vrienden B.V. uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

A.14.3 – Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

A.14.4 – Al hetgeen Opdrachtgever nog aan SEO Vrienden B.V. zal moeten gaan betalen op grond van de Overeenkomst is direct opeisbaar in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A.14.5 – In bovenstaande gevallen heeft SEO Vrienden B.V. voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van SEO Vrienden B.V. op vergoeding van schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

A.14.6 – SEO Vrienden B.V. is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. SEO Vrienden B.V. zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is SEO Vrienden B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal SEO Vrienden B.V. Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist en heeft SEO Vrienden B.V. het recht de vordering uit handen te geven en/of de Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel A.15. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

A.15.1 – SEO Vrienden B.V. is niet verder aansprakelijk dan in dit artikel is bepaald.

A.15.2 – SEO Vrienden B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ongeacht of die al dan niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. SEO Vrienden B.V. is bovendien niet aansprakelijk voor fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten.

A.15.3 – SEO Vrienden B.V. is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de kant van Opdrachtgever.

A.15.4 – SEO Vrienden B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verloren gaan van bedrijfsgegevens, noch voor de financiële gevolgen van stagnatie in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of van derden.

A.15.5 – Indien en zodra Opdrachtgever aanleiding ziet of had moeten hebben om SEO Vrienden B.V. aansprakelijk te houden, zal Opdrachtgever SEO Vrienden B.V. in de gelegenheid stellen om de tekortkoming te verhelpen en de schade te voorkomen of te verminderen en SEO Vrienden B.V. daartoe schriftelijk een termijn van ten minste 14 dagen geven, met daarbij een zo concreet mogelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Bij gebreke van het tijdig informeren en/of het geven van deze hersteltermijn, vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever.

A.15.6 – Indien SEO Vrienden B.V. aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van SEO Vrienden B.V. valt, vermeerderd met het eigen risico van SEO Vrienden B.V. onder die verzekering. Indien Opdrachtgever informatie omtrent deze aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van SEO Vrienden B.V. relevant acht, zal Opdrachtgever daarom schriftelijk bij SEO Vrienden B.V. informatie kunnen opvragen en zal SEO Vrienden B.V. deze informatie verschaffen.

A.15.7 – Indien, om wat voor reden dan ook, de schade niet of niet geheel onder de aansprakelijkheidsverzekering van SEO Vrienden B.V. is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SEO Vrienden B.V. beperkt tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de prijs (excl. btw) die partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij bij een duurovereenkomst de prijs in aanmerking wordt genomen die geldt voor een periode van 6 maanden, met dien verstande dat SEO Vrienden B.V. nooit een hoger bedrag zal hoeven te vergoeden dan een bedrag van € 1.000,-.

A.15.8 – Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.

A.15.9 – Opdrachtgever vrijwaart SEO Vrienden B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door SEO Vrienden B.V. uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zal SEO Vrienden B.V. vergoeden alle kosten die SEO Vrienden B.V. maakt teneinde verweer te voeren tegen dergelijke aanspraken.

Artikel A.16. Overmacht

A.16.1 – In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen, stroom- of internetstoringen, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Ads, en in het geval dat SEO Vrienden B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SEO Vrienden B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel A.17. Duur en beëindiging 

A.17.1 – De duur van de Overeenkomst is bij aanvang minimaal 12 (twaalf) maanden, tenzij nadrukkelijk vooraf anders overeengekomen. Indien er geen duur is opgenomen in de Overeenkomst dan geldt er een minimale duur van 12 (twaalf) maanden. De Overeenkomst wordt na einddatum, ongeacht de overeengekomen duur, automatisch verlengd voor een nieuwe periode van 12 (twaalf) maanden. Eenmalige Overeenkomsten voor het ontwikkelen of aanpassen van materialen, geldt dat deze voortduurt voor de duur van voltooiing van de Overeenkomst. Eenmalige Overeenkomsten kunnen tussentijds niet worden opgezegd.

A.17.2 – Partijen kunnen de Overeenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden, tenzij in de Overeenkomst een andere opzegtermijn is overeengekomen. Partijen zullen in geval van rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

A.17.3 – De Overeenkomst voor de in artikel C.4. genoemde Diensten (Domeinnamen en IP-adressenhosting) wordt aangegaan voor een minimumtermijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden.

A.17.4 – Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden of enige andere daarmee verband houdende Overeenkomst tussen partijen, niet nakomt heeft SEO Vrienden B.V. het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van SEO Vrienden B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel A.18. Geheimhouding

A.18.1 – Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

A.18.2 – Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel A.19. Personeel

A.19.1 – Opdrachtgever zal werknemers van SEO Vrienden B.V. die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

A.19.2 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en SEO Vrienden B.V. voortduurt alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van SEO Vrienden B.V. in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEO Vrienden B.V.. Onder werknemers van SEO Vrienden B.V. worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van SEO Vrienden B.V. of van één van de aan SEO Vrienden B.V. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van SEO Vrienden B.V. of van één van de aan SEO Vrienden B.V. gelieerde ondernemingen waren.

Artikel A.20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

A.20.1 – SEO Vrienden B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

A.20.2 – Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van SEO Vrienden B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.20.3 – Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.21. Reclames

A.21.1 – Bij tekortschieten van SEO Vrienden B.V. dient Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na dat dit tekortschieten is vastgesteld danwel na de dag dat Opdrachtgever het tekortschieten redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken, door middel van een aangetekende brief, te reclameren bij SEO Vrienden B.V.. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens SEO Vrienden B.V..

A.21.2 – Indien SEO Vrienden B.V. de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed, naar keuze van SEO Vrienden B.V.. Indien SEO Vrienden B.V. de reclame ongegrond acht en partijen niet tot een regeling komen, vervallen alle rechten van Opdrachtgever indien niet binnen 13 maanden na het constateren van de tekortkoming een vordering in rechte tegen SEO Vrienden B.V. is ingesteld.

A.21.3 – De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

A.21.4 – Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel A.22. Slotbepalingen

A.22.1 – Op alle overeenkomsten tussen SEO Vrienden B.V. en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

A.22.2 – Alle geschillen tussen SEO Vrienden B.V. worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SEO Vrienden B.V., tenzij SEO Vrienden B.V. verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever.

A.22.2 – Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeen komt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.

MODULE B: MAATWERK

Artikel B.1. Toepasselijkheid

B.1.1 – De bepalingen opgenomen in deze Module B zijn aanvullend van toepassing indien SEO Vrienden B.V. in het kader van de Overeenkomst maatwerk of ontwikkelwerkzaamheden levert en/of ‘content creatie’ verricht in het kader van online marketing/reclame.

Artikel B.2. Prijzen 

B.2.1 – Voordat SEO Vrienden B.V. in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten in het kader van het realiseren van Materialen, zullen Partijen schriftelijk overeenkomen welk uurtarief SEO Vrienden B.V. zal rekenen. Tenzij Partijen anders overeenkomen, zal SEO Vrienden B.V. door haar besteedde uren aan het einde van iedere maand op basis van nacalculatie in rekening brengen bij Opdrachtgever.

B.2.2 – Wanneer Partijen overeengekomen zijn welk uurtarief SEO Vrienden B.V. zal rekenen en hoe deze uren bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, is SEO Vrienden B.V. gerechtigd om op basis van haar professionele inzicht uren te besteden aan werkzaamheden in het kader van het realiseren van de Materialen. De voornoemde werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit gesprekken en afspraken met Opdrachtgever, alsook het verrichten van (voor)onderzoek, programmeerwerk en implementatiewerkzaamheden.

B.2.3 – Indien Opdrachtgever vooraf een bepaald aantal uren heeft ingekocht bij SEO Vrienden B.V., dan wel wanneer Partijen een maximum aantal uren zijn overeengekomen, dan stopt SEO Vrienden B.V. met het uitvoeren van werkzaamheden op het moment dat de ingekochte uren zijn besteed of het maximaal aantal uren is bereikt.

B.2.4 – In het geval dat hetgeen SEO Vrienden B.V. tot dan toe heeft ontwikkeld niet (volledig) voldoet aan de door Opdrachtgever beoogde Materialen, of wanneer Opdrachtgever nieuwe wensen heeft, dan kunnen Partijen aanvullende uren overeenkomen die SEO Vrienden B.V. mag inzetten voor werkzaamheden om de betreffende Materialen verder te ontwikkelen.

Artikel B.3. Annulering

B.3.1 – Bij annulering van de werkzaamheden is SEO Vrienden B.V. genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze bedragen:

  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 10% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering tussen twee weken en een week voor aanvang van de werkzaamheden 25% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de werkzaamheden 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel B.4. Uitvoering van maatwerk en ontwikkeling

B.4.1 – Partijen zullen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk vastleggen op welke wijze en conform welke methodiek de werkzaamheden worden uitgevoerd alsmede aan welke specificaties de te ontwikkelen Materialen moeten voldoen. Het creëren van content / maatwerk is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien opdrachtgever akkoord gaat met het aanbod of voorstel zoals door SEO Vrienden B.V. kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die SEO Vrienden B.V. hanteert. SEO Vrienden B.V. heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door opdrachtgever is geuit, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

B.4.2 – SEO Vrienden B.V. spant zich in om Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelwerkzaamheden.

B.4.3 – SEO Vrienden B.V. zal de ontwikkelde Materialen bij Opdrachtgever opleveren indien deze in zijn professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten en/of geschikt zijn voor gebruik.

B.4.4 – SEO Vrienden B.V. spant zich in om de Materialen zo goed en foutvrij mogelijk te ontwikkelen, maar kan niet garanderen dat de Materialen vrij zijn of op enig moment vrij zullen zijn van fouten.

B.4.5 – Opdrachtgever vrijwaart SEO Vrienden B.V. van alle aanspraken van derden met betrekking tot gebruik door, namens of met goedkeuring van Opdrachtgever van de door SEO Vrienden B.V. ontwikkelde Materialen.

Artikel B.5. Materialen van derden 

B.5.1 – Indien dit is overeengekomen, heeft SEO Vrienden B.V. het recht om bij de ontwikkelwerkzaamheden gebruik te maken van materialen van derden. Eventuele kosten voor het gebruik van deze materialen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

B.5.2 – SEO Vrienden B.V. heeft het recht om bij de ontwikkelwerkzaamheden gebruik te maken van open source software, mits dit niet tot gevolg heeft dat de ontwikkelde Materialen zelf ook onder een open source licentie moeten worden verspreid.

B.5.3 – Na oplevering van de Materialen rust de naleving van eventuele voorwaarden met betrekking tot de materialen van derden volledig bij Opdrachtgever.

Artikel B.6. Acceptatie en oplevering

B.6.1 – Opdrachtgever zal de ontwikkelde Materialen binnen 14 dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Opdrachtgever zal opgeleverde Materialen uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.

B.6.2 – Opdrachtgever zal het opgeleverde Materiaal niet afkeuren vanwege ondergeschikte gebreken die niet aan het operationeel gebruik daarvan in de weg staan. SEO Vrienden B.V. zal zich na melding door Opdrachtgever van ondergeschikte gebreken inspannen om deze alsnog binnen een redelijke termijn op te lossen.

B.6.3 – Ontwikkelde Materialen worden als geaccepteerd beschouwd indien Opdrachtgever:

  • het ontwikkelde Materiaal accepteert;
  • het ontwikkelde Materiaal in operationeel gebruik neemt; of
  • het ontwikkelde Materiaal niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.

B.6.4 – Indien het Materiaal in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goedkeuring of afkeuring van het deel van het Materiaal van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goedkeuring of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

B.6.5 – Indien Opdrachtgever het ontwikkelde Materiaal afkeurt, zal SEO Vrienden B.V. zich inspannen om de aanleiding voor afkeuring binnen redelijke termijn te verhelpen. Dit kan SEO Vrienden B.V. doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door revisie van het Materiaal. Opdrachtgever zal de Materialen vervolgens opnieuw evalueren conform de hiervoor beschreven procedure.

B.6.6 – Indien Opdrachtgever het opgeleverde Materiaal na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is SEO Vrienden B.V. gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.

B.6.7 – Indien een partij na ten minste één revisieronde aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst (of het gedeelte daarvan dat ziet op ontwikkeling) op te zeggen. In dat geval is Opdrachtgever slechts gehouden de door SEO Vrienden B.V. gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden, maar heeft Opdrachtgever niet het recht om de Materialen te (blijven) gebruiken.

B.6.8 – Na acceptatie van de Materialen door Opdrachtgever vervalt de aansprakelijkheid van SEO Vrienden B.V. voor eventuele gebreken in het opgeleverde, behoudens voor zover er door SEO Vrienden B.V. expliciete garanties zijn afgegeven.

MODULE C: ONLINEMARKETINGDIENSTEN

Artikel C.1. Toepasselijkheid 

C.1.1 – De bepalingen opgenomen in deze Module C zijn aanvullend van toepassing ten aanzien van de algemene onlinemarketingdiensten die SEO Vrienden B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Artikel C.2. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) en zoekmachine adverteren (SEA) 

C.2.1 – Met betrekking tot Diensten op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (hierna: SEO) en zoekmachine adverteren (hierna: SEA) behoudt SEO Vrienden B.V. zich de volgende rechten voor.

C.2.2 – SEO Vrienden B.V. zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor de dienst SEO gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte zoekmachines. SEO Vrienden B.V. heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een hoge positie worden gestreefd. SEO Vrienden B.V. behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien sprake is van moeilijk te positioneren zoekwoorden, spam van derden, niet-indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet-indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door SEO Vrienden B.V. verstrekte adviezen.

C.2.3 – SEO Vrienden B.V. garandeert niet bepaalde resultaten ter zake reclamecampagnes of zoekmachine ranking, noch de commerciële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan eventuele dienaangaande door SEO Vrienden B.V. gegeven inschattingen kunnen geen rechten ontleend worden. Voor zowel SEO als SEA geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

C.2.4 – SEO Vrienden B.V. is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, zoals onder meer Google.

C.2.5 – Advertentiekosten bij SEA worden door Opdrachtgever rechtstreeks aan derde partijen zoals onder meer Google voldaan, tenzij anders overeengekomen.

C.2.6 – Voor zover vereist is ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal SEO Vrienden B.V. in het kader van zoekmachineoptimalisatie met derden betaalde diensten afsluiten en door factureren aan Opdrachtgever.

Artikel C.3. E-maildiensten 

C.3.1 – Indien de Dienst mede ertoe strekt tot het door SEO Vrienden B.V. en ten behoeve van Opdrachtgever versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt voorts het in dit Artikel C.3 bepaalde.

C.3.2 – Partijen garanderen dat zij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende (Europese) wetgeving en gedragsregels zullen naleven waaronder regelgeving ter zake van bescherming persoonsgegevens en elektronische communicatie alsmede de (gedrags)regels van de branchevereniging Data Driven Marketing Association (‘DDMA’) waaronder de ‘Code Reclame via E-mail’.

C.3.3 – Opdrachtgever verklaart dat alle door haar aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op gegrond van de wet. Op verzoek van SEO Vrienden B.V. zal Opdrachtgever hiervan onverwijld bewijs overleggen.

C.3.4 – SEO Vrienden B.V. is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

C.3.5 – Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de opdrachtgever, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Opdrachtgever is verzorgd of aangeleverd.

C.3.6 – Opdrachtgever vrijwaart SEO Vrienden B.V. voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die SEO Vrienden B.V. ontvangt naar aanleiding van het niet – of niet volledig – door de Opdrachtgever naleven van de hiervoor genoemde regelgeving en/of gedragscodes en zal alle schade vergoeden die door SEO Vrienden B.V. wordt geleden als gevolg van een inbreuk op de garantie opgenomen in dit artikel. SEO Vrienden B.V. heeft in een dergelijk geval bovendien het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te zijn.

Artikel C.4. Domeinnamen en IP-adressen

C.4.1 – Indien is overeengekomen dat SEO Vrienden B.V. voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

C.4.2 – Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en/of IP-adressen. SEO Vrienden B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

C.4.3 – Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van SEO Vrienden B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

C.4.4 – Opdrachtgever garandeert dat door SEO Vrienden B.V. te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van Opdrachtgever geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten. Opdrachtgever vrijwaart en stelt SEO Vrienden B.V. schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. SEO Vrienden B.V. is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

C.4.5 – Uit veiligheidsoverwegingen zal SEO Vrienden B.V. Opdrachtgever geen toegang verstrekken tot de beheeromgeving van een Domain Name System (DNS). Wanneer Opdrachtgever bepaalde DNS instellingen (DNS-records) deelt met SEO Vrienden B.V., dan wel wanneer een DNS al (deels) was ingesteld door een andere partij dan SEO Vrienden B.V., dan is SEO Vrienden B.V. niet verantwoordelijk voor het overnemen van eventuele fouten in de instellingen van een DNS.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten en/of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met:

SEO Vrienden B.V.
Bruynvisweg 18
1531 AZ Wormer

E: info@seovrienden.nl